Zakaz fotografowania i nagrywania

Pierwsza zasada: W 1999 roku uchylono zakaz fotografowania obiektów wojskowych i państwowych.


Monitor Polski z 1983 r. nr 26 poz. 145
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu oznakowań obiektów, których fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i rysowanie bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej.
Tekst ogłoszony: M19830145.pdf; Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data wydania: 1983-06-29
Data wejścia w życie: 1983-08-05
Data obowiązywania: 1983-07-01
Data uchylenia: 2000-03-11

UWAGA ZMIANA PRAWA

W dniu 8 września 2023 w Dzienniku Ustaw z 2023 r. Poz. 1834 (www.rcl.gov.pl) opublikowano o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Druga zasada: Dla celów prywatnych, osobistych, do trzymania w swoim archiwum, można fotografować w zasadzie wszystko bez żadnych ograniczeń, nawet jeśli są to obiekty ściśle tajne, tajne lub z inną klauzulą niejawności, jeśli nie zostały oznaczone tabliczką zakazu fotografowania, której wzór określono w rozporządzeniu. Jeśli fotografujący stoi w miejscu dostępnym dla pieszych (zgodnie z innymi przepisami), nie ma przepisów, które mogą zabronić z tego miejsca fotografować, chyba, że jest widoczna tabliczka z zakazem fotografowania. Są miejsca gdzie pieszy nie może stać, reguluje to przede wszystkim ustawa prawo o ruchu drogowym. Karalne jest rozpowszechnianie takich zdjęć, czy materiałów.

Problem zaczyna się wtedy, jeśli dane zdjęcia publikujemy, jeśli dzięki publikacji osiągamy jakieś wymierne przychody.
Fotografowanie dworców kolejowych nie ma podstawy prawnej zabraniającej, jednak zgodnie z nowelizacją mogą się pojawić znaki zakazu fotografowania umieszczone w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych.
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych wydanym na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778) nie wspomina się o zakazie fotografowania


Fotografowanie obiektów wojskowych
Warunkiem legalności fotografowania jest:
- uzyskana zgoda
- lub brak zakazu fotografowania umieszczonego w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych
Ruch pieszych regulują przepisy prawa o ruchu drogowym oraz ograniczają znaki drogowe. Jesli pieszy fotografujący stoi zgodnie z tymi przepisami: może fotografować. Należy uważać z wysięgnikami, fotografowanie z wysięgnika może wzbudzić czujność służb wartowniczych, to co widać z wysięgnika nie jest widoczne z ogólnodostępnych miejsc, więc nie jest przeznaczone dla osób postronnych. Podczas fotografowania obiektów wojskowych należy uważać aby nie naruszyć przepisów kodeksu wykroczeń np. deptanie trawnika. Filmowanie z drona: należy spełnić warunki używania bezzałogowych statków powietrznych.

Fotografowanie prywatnych firm
Co do zasady fotografowanie prywatnych firm, czy finansowanych ze środków publicznych nie jest zabronione. Analiza dalszych konsekwencji sfotografowania może zacząć się dopiero po opublikowaniu nagrania, czy uzyskiwaniu z takiego zdjęcia korzyści majątkowych.

Zakaz fotografowania można wprowadzić po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego (art. 228-234 Konstytucji RP). Złamanie zakazu może grozić grzywną do 5000 zł, a nawet aresztem. Orzekanie następuje w trybie przyspieszonym.

zdjęcia 2010 rok

foto.3mam.net | Rembertów | 2023-12-03